Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR. ABDURRAHMAN EREN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

E-mail:aeren70@hotmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

LİSANS1990-1994  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
YÜKSEK LİSANS1995-1997 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tez Konusu: Siyasal Katılma Bağlamında 1961 ve 1982 Anayasaları ve Uğradıkları Değişiklikler)
DOKTORA1998-2002Doktora, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Tez Konusu: Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Ölçütü Olarak Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri)
POST-DOKTORA2010- 2011TÜBİTAK Bursu ile İngiltere’nin Essex Üniversitesi’nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması  

AKADEMİK ÜNVANLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1995- 997  Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Anayasa Hukuku Bilimdalı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1998- 2003Marmara Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ2003- 2007Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Anayasa Hukuku Bilimdalı
DOÇENT2008-2012Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
DOÇENT2012 -2013   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı.
PROFESÖR2012 – 2016İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
REKTÖR2016-2019Haliç Üniversitesi

AKADEMİK GÖREVLER

ANABİLİM DALI BAŞKANI2019 –İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
REKTÖR 2016 –2019Haliç Üniversitesi
ANABİLİM DALI BAŞKANI2012 – 2016İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
ANABİLİM DALI BAŞKANI2003 – 2008 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri

KURUMSAL ÜYELİKLER

2012 – 2016Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyeliği, Bakanlar Kurulunun Ataması ile
2011 – 2012İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği İstanbul Üniversitesini Temsilen
2009 – 2011İstanbul Sancaktepe İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesini Temsilen.
2004 – 2008Sivas İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesini Temsilen

VERDİĞİ DERSLER

Doktora  İslam Ülkelerinde Anayasacılık  
Uluslararası İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları  
Karşılaştırmalı Anayasa Metinleri İncelemeleri  
Yüksek Lisans  Türkiye’de Ulusal İnsan Hakları Kurumları  
Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Yolları  
Anayasal Şikayet Mekanizması ve Türkiye  
Ekonomik Hak ve Özgürlükler  
Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri  
Lisans Dersleri  Anayasa Hukuku  
İnsan Hakları Hukuku  
Hukuka Giriş

YÖNETİLEN TEZLER

Aslan, Volkan, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye’de Devlet Başkanının Kararname Yetkisi, (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Tekin, Abdurrahman, Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü, (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Göl, Mevlüt, Anayasaların Başlangıçlarının Hukuki Değeri, (Yüksel Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

Yıldız, Abdülkadir, Anayasa Mahkemesi’nin Din ve Vicdan Özgürlüğüne İlişkin Kararlarının Uluslar arası İnsan Hakları Hukukuna Uygunluğu, Marmara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), 2015.

Ercin, Sedat, “Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Yargı Süreçlerine Katılımı ve Türkiye Ulusal İnsan Hakları Kurumu Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Polat, Tuna,  “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde 1982 Anayasası’nda Yapılan Anayasa Değişiklikleri”, ( Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

YAYINLAR

KİTAPLAR

A. EREN, Anayasa Hukuku Ders Notları, Oniki Levha Yayınları, 2018.

A. EREN, Ulusal İnsan Hakları Kurumları, Uluslar arası Standartlara Uygunluğun Yorum İlkeleri, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2012, ss.517.

A. EREN / Ali ASKER, Türk Cumhuriyetleri Anayasaları, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi/TURKPA Yayınları 4, Ankara 2012, ss. 208.

A. EREN, MÜSİAD Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, MÜSAİD Araştırma Raporları:75, İstanbul, Kasım 2011.

A. EREN, Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması, Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, ss. 1088.

A. EREN, Özgürlüklerin Sınırlanmasında Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004, ss. 353.

A. EREN / A. ALESKERLİ, Yeni Anayasalar, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Yayını, Ankara, 2005, ss. 712.

KİTAPTA BÖLÜM

A.EREN, Establishment and Progresses of Ombudsman Syste in Turkey, (Edit: İsmail Ceritli) Ombudsman System in The World And A Case Study, The Netherland’s Experiences and Turkey’s Situation, Bartın Üniversity Publication No:16, Bartın 2015.

A. EREN, Birleşmiş Milletler Sisteminde İşkence Yasağı ve Koruma Mekanizmaları, İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 20 Nisan 2009, s. 119-176.

A. EREN, Türkiye’de Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve İşkenceyi Önlemedeki Rolleri, İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 20 Nisan 2009, s. 283-312.

MAKALELER

A. EREN, “Anayasa Mahkemesi’nin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirimesi, Anayasa Yargısı Dergisi, S. 36/1, 2019, ss. 1-73.

A.EREN, “Türk Yükseköğretim Etik Mevzuatının Hukuki Değerlendirmesi”, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.1, 2018.

A.EREN, “İnsan Hakları Hukuku Bakımından İslam Peygamberinin Karikatürünün Çizilmesi” Mehmet Akif Aydın’a Armağan, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2015.

A.EREN, Bireysel Başvuru Mekanizmasının Temel Hak ve Özgürlükler Rejimine Etkisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, sayı:1, 2013, İstanbul, s. 173-194.

A. EREN, “National Human Rights Institutional Models in Comparative Law and Which Model for Turkey?”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S.3, Temmuz 2011.

A. EREN, “Yeni Anayasa Arayışında, Avrupa Standartları Açısından, Siyasi Partilerle ilgili Düzenlemeler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XIII, Sayı: 1-2, Haziran 2009.

A. EREN, “Bir İnsan Hakkı Olarak Hükümlü ve Tutukluların Eş Ziyareti Hakkı”, Yılmaz Aliefendioğlu Armağanı, İstanbul, 2009.

A. EREN, “Türk Hukukunda Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği ve Türk Anayasa Mahkemesinin Tutumu, Yılmaz Aliefendioğlu Armağanı, 2009.

A. EREN, “Türkiye’de Uygulanan %10 Genel Seçim Barajının Serbest Seçim Hakkını İhlal Sorunu” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Yıl 2008, s. 63-111.

A. EREN, “Türk Hukukunda Vicdani Red”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 61/3, Temmuz- Eylül 2006.

A. EREN, “Özgürlükler Mekanı Olarak Kamusal Alan”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı:3-4, Aralık, 2005.

A. EREN, “Türkiye’de İnsan Haklarını Korumaya İlişkin Komisyon ve Kurullar”, Ankara Emniyet Müdürlüğü Polis Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 44, Haziran 2005.

A. EREN, “1982 Anayasasının 90. Maddesindeki 2004 Değişikliğinin Anlaşmaların Türk İç Hukukundaki Yerine Etkisi”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII, Sayı:3-4, Aralık 2004.

A. EREN, “Her Koşulda Ölüm Cezasını Yasaklayan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek 13 Nolu Protokol ve Sözleşmeye Uyum Açısından Türk İç Hukukunda Ölüm Cezası”, Prof.Dr. Necip Kocayusufoğlu İçin Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2004.

A. EREN, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Avrupa Kamu Düzeninde Politik Alanın Sınırları ve Yeni Kapalı Politik Alan”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:VII Sayı: 3-4, Aralık 2003

A. EREN, “2001 Anayasa Değişiklikleri Kapsamında 13. Maddeye İlave Edilen Laik Cumhuriyetin Gerekleri Yönündeki Değişikliğin Anlamı ve Sonuçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2002/3.

A. EREN, “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ile Onu Yürürlükten Kaldıran Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Karşılaştırılması”, Ankara Üniveristesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:55, Temmuz-Eylül, 2000.

A. EREN, “Anayasanın İçeriğini Belirleyen Faktörler”, Dernekler Dergisi, Ankara, Mayıs 2011/1, s. 30-35.

A. EREN, “Yeni Anayasa Yapımında Güçlü ve Zayıf Yönler”, Tarih Bilinci Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:15-16, s. 62-65.

A. EREN, Yeni Anayasa Çıkmazında Çözüm Halkın Hakemliğidir, Yeni Türkiye Dergisi, Yeni Anayasa Özel Sayısı, Ocak-Şubat 2013, Yıl.9, sayı.50, s.244.

ÇEVİRİ

A. EREN, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sosyalist Partisi Kararı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, Cilt:3, İstanbul 2000.

PROJE GÖREVİ

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından yüklenilen ve Türk Tabipleri Birliği ve Danimarka Uluslar arası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi /IRCT) tarafından yürütülen “İstanbul Protokolü Eğitimi Projesi Eğiticilerin Eğitimi Programı”na 02-27 Mart 2009 tarihleri arasında, eğitici olarak katılım.

Danimarka İnsan Hakları Merkezi ile İçişleri Bakanlığı’nin yürüttüğü “Türkiye Siyasi Kriterler Programı” çerçevesinde, ulusal insan hakları kurumlarına ilişkin proje raportörü olarak hazırlanan rapor: A. EREN, “Institutional Structuring For Protection of Human Rights In the Framework of Juctice, Law and Law-Enforcement Systems In Turkey”, The Danısh Institute For Human Right Turkey Political Criteria Program, Ankara, 2007, p. 167.

Avrupa Konseyi-T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile müştereken yürütülen Türkiye’de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi Çerçevesinde 27-30 Ağustos 2007 tarihleri için gerçekleştirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları konulu eğiticilerin eğitimi seminerine eğitimi olarak katılım görevi.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı- Avrupa Konseyi Ulusal İnsan Hakları Kurumlarını Geliştirme Projesi Kapsamında İspanya’da Defensor Del Pueblo (Halkın Savunucusu) Adlı Ombudsmanlık Kurumunu inceleme ziyareti görevi, 7-11 Mayıs 2007.

Avrupa Konseyi-T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yürütülen il ve ilçe İnsan Hakları Kurulları Üyelerine Yönelik Standart Eğitim Programı Geliştirme Projesi kapsamında 25-28 Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi programında eğitici görevi.

SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANS VE SEMİLERLER

Leiden Üniversitesi, Türk Anayasal Sistemi, 15 Şubat 2015, Hollanda, Seminer.

Workshop On National Institutions National Preventive Mechanisms and Best Practices, OHCHR AND NHRI OF TURKEY, 25 -26 Haziran 1014, Ankara. Oturum Başkanlığı.

Sempozyum, “Dünya Anayasacığı Açısından, Çin ve Türkiye’nin Anayasal Sistemlerinin Karşılaştırılması”, Gelişen Dünyada Türkiye – Çin İlişkileri Sempozyumu, 22 Mayıs 2012, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Konferans Salonu.

Sempozyum, Yeni Anayasada Yüksek Yargı Kurulları ve Yargı Organları”, İstanbul Üniversitesi Yeni Anayasa Sempozyumu”, Şubat 2012.

Sempozyum, Yeni Anayasa Önerilerinde Genel Esaslar ve Temel Hak ve Özgürlükler, Ankara Barosu Yayınları, Anayasa Kurultayı, 2010

Sempozyum, “Yeni Anayasa Arayışında, Avrupa Standartları Açısından, Siyasi Partilerle İlgili Düzenlemeler”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2009.

Panel, Yeni Anayasa Arayışları ve Siyasi Partilerin Kapatılması, “Siyasi Partilerin Kapatılması Konusunda 1982 Anayasası’nın Çelişkileri”, Sivas Barosu, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, 21 Haziran 2008.

Panel, İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Üç Boyutu, “Hukuki Boyut: Özgürlükler ve Sınırları”, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, 17 Aralık 2003.

Konferans, Yeni Anayasada Engelli Hakları, Engelsiz Anayasa Konferansı, Çayırova Belediyesi, 26 Mart 2012.

Konferans, Hak ihlallerinin Önlenmesinde Uluslar arası Mekanizmaların Rolü ve Türkiye, Uluslar arası Hak İhlalleri Derneği, Taksim Metrosu Konferans Salonu, 6 Nisan 2012.

Konferans, Yeni Anayasada Kadın Hakları, “Kadınca Yasa” Konferansı, Çayırova Belediyesi, 27 Nisan 2012.

Konferans, Yeni Anayasa Türkiye’de Neyi Değiştirecek? Zeytinburnu Belediyesi Yeni Anayasa Konferansı, 28 Nisan 2012.

Konferans, Neden Sivil Anayasa, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yeni Anayasa Konferansı, 14 Nisan 2012.

Konferans, Gençler Yeni Anayasadan Ne Bekliyor, Gençlik Anayasa Çalıştayı, 17 Nisan 2012.

Konferans, Yeni Anayasa Yapımında Sivil Toplumun Rolü, Trabzonlu Üniversiteliler Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği, 18 Nisan 2012.

Konferans, Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeri ve Önemi, CÜ Kültür Merkezi, Avukatlar Günü Etkinlikleri, 9 Nisan 2005.

Konferans, Türkiye’de İnsan haklarını Koruma Mekanizmaları, İİBF Konferans Salonu,16.12. 2004.

Konferans, İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslar arası Korunması, Sivas Türk Ocakları Şubesi, 2004.

Seminer, “Yeni Anayasada Engelli Hakları”, Çayırova Belediyesi Engelsiz Anayasa Çalıştayı, 26 Mart 2012.

Seminer, İnsan Hakları İhlal İddialarının Soruşturulması Açısından Devletin Sorumlulukları, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu, 11 Eylül 2007.

Seminer, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Koruma Mekanizması, Sivas İl Emniyet Genel Müdürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri, Mart 2006.

Seminer, Birinci Kuşak Haklar, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları ve Danışma Masası Görevlilerinin Eğitim Projesi, Yozgat, 2005.

Seminer, İnsan Haklarının Korunması, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları ve Danışma Masası Görevlilerinin Eğitim Projesi, Kırşehir, 2005.

Seminer, İnsan Hakları ve Demokrasi, Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi, 2005.

Seminer, Türkiye’nin İnsan  Hakları Sorunu, Sivas KESK Şubesi, 2005.

Seminer, İnsan Hakları ve Korunması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek İçi Eğitim Semineri, 2005.

SERTİFİKALAR

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın 28.08.2008 tarihli İnsan Hakları Ödül yarışmasında eser alanında ödüllendirilmeye ilişkin teşekkür belgesi, 07.07.2009.

İnsan Hakları Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 25-28 Temmuz 2006, 26-30 Ağustos 2007.

İnsan Hakları Sertifikası, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 1999.